6. EWALUACJA

 KOLOR CZARNY – wszystkie zadania
(KOLOR NIEBIESKI – mat.-fiz. KOLOR ZIELONY - human.)

POZIOM
EKSPERT
ZAAWANSOWANY
ROZWIJAJĄCY SIĘ
POCZĄTKUJĄCY
Zakres pkt.
10-8 pkt.
7-6 pkt.
5-4 pkt.
3-1 pkt.
Wyszukiwanie informacji
Zgromadzono komplet informacji korzystając z różnorodnych źródeł.

Wybór został uzasadniony, opisy źródeł są poprawne i kompletne.

Jakość źródeł została zweryfikowana.

Odkryto wiele interesujących aspektów tematyki.
Zgromadzono wszystkie informacje i materiały konieczne do zrealizowania w pełni zadania.

Opisy źródeł poprawne i kompletne.
Zgromadzono większość wymaganych informacji i materiałów.

Wybór nie został uzasadniony.
Zgromadzono niektóre materiały i informacje w ilości niewystarczającej do zrealizowania zadania.

Wykorzystano niesprawdzone, mało wiarygodne źródła.

Informacji zawierają błędy rzeczowe.
Wartość merytoryczna (dobór materiałów, poprawność merytoryczna, sposób opracowania)
Bezbłędnie formułowano wszystkie wypowiedzi i wnioski, uzasadniono je i poparto dowodami.

Bezbłędnie wykonywano obliczenia.

Model Ziemi i Księżyca wykonany solidnie i w dobrych proporcjach .

Mapa mentalna prezentująca naukowców została stworzona z wykorzystaniem TIK, nie zawiera żadnych braków i błędów. Jest czytelna.

Inscenizacje, prezentacje są bezbłędne w całości wyczerpują temat.

Zestawiono informacje z różnych źródeł i wyciągnięto wnioski.

Skonfrontowano różne poglądy i punkty widzenia i wyciągnięto wnioski.

Praktycznie brak błędów merytorycznych.
Poprawnie formułowano wszystkie wypowiedzi i wnioski - zostały one udokumentowane.

Błędy w obliczeniach sporadyczne.

Model Ziemi i Księżyca wykonany w dobrych proporcjach .


Mapa mentalna nie zawiera żadnych braków i błędów. Jest czytelna.

Inscenizacje, prezentacje są kompletne z niewielkimi błędami merytorycznymi.
Zestawiono informacje z różnych źródeł.

Podjęto próby skonfrontowania różnych poglądów i punktów widzenia.

Pojawiły się niewielkie błędy merytoryczne.
Większość wypowiedzi i wniosków sformułowano poprawnie - nie wszystkie zostały udokumentowane.

Model Ziemi i Księżyca wykonany bez zachowanych proporcji.

Niektóre obliczenia wykonano błędnie.


Mapa mentalna zawiera minimalne braki i błędy. Jest czytelna.

Inscenizacje, prezentacje niekompletne z błędami merytorycznymi.

Użyto informacji z więcej niż jednego źródła.

Brak krytycznego podejścia do zaprezentowanych poglądów i punktów widzenia.

Pojawiły się błędy lub braki merytoryczne.
Temat został opracowany pobieżnie.

Nieumiejętnie dobrano informacje.

Popełniono sporo błędów w obliczeniach.

Modele Ziemi i Księżyca nie zostały wykonane.


Mapa mentalna zawiera braki i błędy. Jest nieczytelna.
Inscenizacje, prezentacje nieprzygotowane lub z rażącymi błędami merytorycznymi.


Cała lub prawie cała informacja pochodzi z jednego tylko źródła.

Zaprezentowano tylko jednostronne poglądy lub punkty widzenia.

Pojawiły się liczne lub zasadnicze błędy lub braki merytoryczne.
Współpraca 
w zespole
Grupa potrafi zauważyć i rozwiązywać problemy na bieżąco.

Karta pracy jest uzupełniana systematycznie, wpisy adekwatne do przebiegu projektu, świadczą o rzeczywistym podziale obowiązków.

Podczas prezentacji wszyscy biorą w niej aktywny i uzasadniony udział.

Grupa realizuje zadania zgodnie z przyjętymi terminami.
Grupa zauważa problemy, ale nie zawsze potrafi je rozwiązywać.

Karta pracy wypełniana jest na bieżąco. Wpisy w karcie pracy świadczą o podziale obowiązków w grupie.

Podczas prezentacji wszyscy biorą w niej aktywny udział.

Grupa realizuje zadania zgodnie z przyjętymi terminami.
Grupa nie zauważa niektórych istotnych problemów.

Karta pracy nie jest wypełniania na bieżąco, wynika z niej nierówny podział obowiązków.

Wszyscy uczestniczą w prezentacji.

Grupa realizuje zadania zgodnie z przyjętymi terminami.
Grupa nie potrafi współpracować (np. większość lub całą pracę wykonuje jedna osoba).

Brak karty pracy lub wpisy są zbyt ogólne.

Nie wszyscy uczestniczą w prezentacji.

Grupa nie realizuje zadań zgodnie z przyjętymi terminami.
Prezentacja efektów
Uczniowie świetnie przygotowani do prezentacji efektów pracy (wybór zagadnień, podział ról, kolejność, wykonane modele, rozplanowanie czasu, itp.).

Modele są starannie wykonane.

Skecz jest realizacją scenariusza. Film prezentuje trzech bohaterów, jest kreatywny i interesujący. Zabawny. Zmontowany z użyciem efektów, przejść, stworzony ciekawą techniką filmową.

Prezentacja ciekawa, kreatywna, zawiera elementy przyciągające uwagę. Zmieszczono się w czasie.

Wszystkie wymagane produkty i narzędzia użyte w prezentacji (np. animacje, filmy, zapisy audio) działają bezbłędnie i spełniają zadane wymagania.

Dochowano wierności wszystkim zasadom prawa autorskiego, prawa do wizerunku, dobrym obyczajom i praktykom w tym zakresie etc.
Uczniowie przygotowani do prezentacji.

Modele Ziemi i Księżyca poprawne.

Skecz jest realizacją scenariusza, chociaż wprowadzone zostały minimalne zmiany. Film prezentuje trzech bohaterów, jest kreatywny i interesujący. Zmontowany z użyciem niewielkiej ilości efektów.

Prezentacja jest poprawna, ale sposób realizacji jest mało ciekawy lub mało oryginalny.

W przybliżeniu zmieszczono się w czasie.

Wszystkie lub prawie wszystkie użyte produkty i narzędzia prezentacji działają poprawnie.

Zatroszczono się o zgodność z prawem autorskim, prawem do wizerunku etc.
Nie wszyscy uczniowie są przygotowani do prezentacji, (np. czytają z kartki).

Modele są niestaranne.

Skecz nie jest realizacją scenariusza – wprowadzone zostały liczne zmiany. Film prezentuje trzech bohaterów, podczas montowania dodano tytuł.

Prezentacja jest w większości poprawna, sposób realizacji jest mało ciekawy i mało oryginalny.

Grupa miała trudności ze zmieszczeniem się w czasie.

Niektóre produkty końcowe nie działają poprawnie.

Zanotowano istotne braki związane z prawem autorskim, prawem do wizerunku etc., jednak nie ma znamion plagiatu lub tp. naruszeń.
Uczniowie nie są przygotowani do prezentacji. Nie potrafią poprawnie omówić przygotowanego produktu, odegrać swojej roli.

Modele rozpadają się.

Skecz nie jest realizacją scenariusza. Film nie przedstawia trzech bohaterów, nie został poddany żadnej obróbce.
Prezentacja została przeprowadzona, jednak sposób realizacji pozostawia wiele do życzenia.


Grupa nie zmieściła się w czasie.

Brak niektórych ważnych produktów lub narzędzi lub większość nie działa poprawnie.

Zanotowano istotne uchybienia przeciwko prawu autorskiemu, prawu do wizerunku etc.